30 فروردین 1400

صفا و دوستان : پرواز ps752

گوشه چشمی به پرواز اوکراین گل های زیر موشک له شده
19 اردیبهشت 1400

کی دل : اَلَکی – fake

یادته های زندگیتو یادته؟
30 خرداد 1400

صفا و دوستان : یاد و فریاد – Remembrance and shouting

فریاد...
31 خرداد 1400

کی دل : تصویر – picture

کلمه چقدر ناتوان است