30 بهمن 1399

4قطره خون (خوانشگری محمد ابراهیمی)

سلام ای هیبت در مه! اگر از حال من پرسی ملالی نیست جز دوری دستان تو از دستم تو چی..... نام اثر:چهارقطره خون شاعر:علیرضا آذر خوانشگر:محمد ابراهیمی تنظیم کننده:محمد زال پور مقدم