کی دل

16 مهر 1399
kian4 2 دوم - در احوال انتظار بهار

دوم – در احوال انتظار بهار

Radio KeyDell : و حقیقت […]
14 دی 1399
kian4 2 سوم - آرزو

سوم – آرزو

اگه آرزوی چیزیو داری ... حتما ... حتما استعدادشم درونت خوابیده بیدارش کن با یه ترانه قدیمی و آروم و...کمی نوازش :)