کامران دیبا

17 آبان 1399
001 Nmana Radio _ Episode 008

Nmana Radio _ Episode 008

اپیزود هشتم از رادیو نمانا . هوا فروشی !
18 آبان 1399
002 1 Nmana Radio _ Episode 009

Nmana Radio _ Episode 009

اپیزود نهم از رادیو نمانا . ارزش های معماری ایران . گفت و گو با مهندس کامران دیبا .
18 آبان 1399
002 1 Nmana Radio _ Episode 010

Nmana Radio _ Episode 010

اپیزود دهم از رادیو نمانا را می شنوید با موضوعیت نگاهی به هویت معماری ایرانی
22 آبان 1399
002 1 Nmana Radio _ Episode 011

Nmana Radio _ Episode 011

با موضوعیت نگاهی به هویت معماری ایرانی که به همت دکتر محسن موسوی عزیز در طی مصاحبه با مهندس کامران دیبا