28 اسفند 1399

کی دل : آرزو – desire

اگه آرزوی چیزیو داری ... حتما ... حتما استعدادشم درونت خوابیده بیدارش کن با یه ترانه قدیمی و آروم و...کمی نوازش :)
29 اسفند 1399

کی دل : زهر – poison ( & باربد)

چطور باید وقتی لالی ، فریاد بزنی!؟
19 اردیبهشت 1400

کی دل : اَلَکی – fake

یادته های زندگیتو یادته؟