کارن همایونفر

14 دی 1399

منفی دوم – آرزو

اگه آرزوی چیزیو داری ... حتما ... حتما استعدادشم درونت خوابیده بیدارش کن با یه ترانه قدیمی و آروم و...کمی نوازش :)
16 اسفند 1399

منفی یکم – زهر

چطور باید وقتی لالی ، فریاد بزنی!؟