5 اردیبهشت 1401

HAVARD 6(.جانسون.)

.کودک درون جانسون دنبال کسی میگشت درون من.
13 اردیبهشت 1401

HAVARD 7(.این شروعه یک آشوبه؟!.)

.نفوذی انجام شده به سیستم متغیر ها.
21 اردیبهشت 1401

HAVARD 8(.پول و پول و پول!.)

.خواب عجیبی بود.
27 اردیبهشت 1401

HAVARD 9(.به لعنت یاد کنیم؟!.)

.حالم از سوراخ های راست شده ی بشریت بهم میخوره!.