هنر

25 اردیبهشت 1399

پادکست چیست؟

پادکست صوتی “پادکست چیست؟” پادکست […]
20 آذر 1399
نمایشخانه

اپیزود 02 – نمایشخانه – سوءتفاهم

اپیزود ۰2 – نمایشخانه – […]
9 دی 1399
پادکست لاجورد

پادکست لاجورد – اپیزود 03

اپیزود ۰۳ – فروغ فرخزاد […]
15 فروردین 1400
پادکست لاجورد

پادکست لاجورد_اپیزود 04

پروین اعتصامی اختر چرخ ادب رخشندٔه اعتصامی معروف به پروین اعتصامی در 25 اسفند 1285 خورشیدی برابر با 17 مارس 1907 میالدی در شهر تبریز به دنیا آمد. پدرش یوسف اعتصامی آشتیانی )اعتصام الملک( از رجال نامی و نویسندگان و مترجمان مشهور اواخر دورٔه قاجار بود و در آن زمان ماهنامه ادبی »بهار« را منتشر می کرد. مادرش اختر فتوحی فرزند میرزا عبدالحسین ملقب به ُمقّدم الِعداله و متخلص به "شوری"از واپسین شاعران دوره قاجار، اهل تبریز وآذربایجانی بود. وی تنها دختر خانواده بود و چهار برادر داشت. در سال هزار و دویست و نود و یک در حالی که کودکی بیش نبود با خانواده به تهران آمد. از این رو پروین از کودکی با مشروطه خواهان و چهره های فرهنگی آشنا شد و ادبیات را در کنار پدر و از استادانی چون دهخدا و ملک الشعرای بهار آموخت. در دوران کودکی، زبان های فارسی و عربی را زیر نظر معلمان خصوصی در منزل آموخت.پایان نامٔه تحصیلی خود را از مدرسٔه آمریکایی تهران گرفت و در همانجا شروع به تدریس کرد.