میلارد(پادکست قهوه تخصصی) فصل ۱قسمت هشتم – مهارت های دم آوری قهوه ویرایش | | زباله‌دان | نمایش | تکرار | پیش‌نویس تازه

۴ اردیبهشت , ۱۳۹۹

میلارد(پادکست قهوه تخصصی) فصل ۲ قسمت هشتم – راه‌اندازی کارگاه رست قهوه بخش اول

میلارد(پادکست قهوه تخصصی) فصل ۲ قسمت هشتم - راه‌اندازی کارگاه رست قهوه بخش اول