20 اسفند 1399

رادیو حوا (اپیزود 11)

خارج از نوبت سفارشی برای جنوب برای خوزستان برای همه آدم هایی که صدا ندارند، آب ندارند هوا ندارند… برای یک رنج مشترک و سریالی. به سفارش همین مردم….