Logo_041
Nmana Radio _ Episode 032
28 اردیبهشت 1400
قسمت دوم: ماهی بیست و نه سنتی
29 اردیبهشت 1400

نابرابری جنسیتی و زنان معمار

نابرابری جنسیتی و زنان معمار

بحث نابرابری جنسیتی در مشاغل حرفه ای مختلف در سراسر دنیا بحث تازه ای نیست اما بحث جدی و مهمیست. حرفه ی معماری و شهرسازی هم از این قاعده مستثنا نیست .به نظر می رسد با وجود تمام تغییرات فرهنگی ای که در یک قرن اخیر با تلاش زنان در فرهنگِ کار حرفه ای به وجود آمده، هنوز با برابریِ کامل، فاصله ی زیادی وجود دارد.
در این اپیزود راجع به همین موضوع حرف می زنیم و این که چگونه سهمِ زنان معمار، در طول تاریخ در مقابل شرکای مردشان نادیده گرفته شده.