ثروتمند ترین مرد بابل: بخش دوم
۱۱ شهریور , ۱۳۹۹
POCDAST
۱۱ شهریور , ۱۳۹۹

چه اتفاقی افتاد وقتی دفتر کار به خانه آمد

مقاله ی شماره ی ۴ چاپ بلومبرگ با عنوان: چه اتفاقی افتاد وقتی دفتر کار به خانه آمد