قسمت اول: موشکی ها
27 اردیبهشت 1400
Nmana Radio _ Episode 032
28 اردیبهشت 1400

مرگ کودکی

بعضی قبر ها در این شهر هستند که راه میروند!

در این شماره با شما از کودکانی میگوییم که بازی بلد نیستند و کودکی نکرده اند،این بار خودشان روایت میکنند!

بازدیدها: 0