پادکست مقیاس
3 آبان 1399
سفر به من ِ شگفت انگیز 2
4 آبان 1399

نویسنده و خوانش منصور پارسا

هوا رقصان

رادیو ماموت

سام از زندگی ملال آورش خسته شده بود وهمسرش با دوست صمیمی اش وارد رابطه شده بود و بهش خیانت کرده بود . او به خودش می گفت اینجا همان جاییست که باید خودم را خلاص کنم از این درد و رنج