تیپ های روانشناختی
۲۳ مهر , ۱۳۹۹
سفر به من ِ شگفت انگیز
۲۳ مهر , ۱۳۹۹

اپیزود اول

علی هوندایی

نویسنده و خوانش منصور پارسا
اپیزود اول

اون وقتهای یعنی تو آخرین روزهای تلویزیون های سیاه و سفید سر کوچه ما کلوبی باز شد که مارو وارد دنیای جدید و رنگی کرد