تیپ های روانشناختی
23 مهر 1399
سفر به من ِ شگفت انگیز 1
24 مهر 1399

اپیزود اول

علی هوندایی

نویسنده و خوانش منصور پارسا

اون وقتهای یعنی تو آخرین روزهای تلویزیون های سیاه و سفید سر کوچه ما کلوبی باز شد که مارو وارد دنیای جدید و رنگی کرد