microE01- لمس فیزیکی، بهزیستی روانی و دلبستگی اجتنابی
15 اردیبهشت 1401
فردیت
22 اردیبهشت 1401

HAVARD 8(.پول و پول و پول!.)

.تمرکز کن.

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند