Logo_041
شما که غریبه نیستید بخش نهم
27 فروردین 1399
شروع فصل دوم ودا
27 فروردین 1399

بخشی از از نوشته ی اقای بازرگان که مربوط به چند سال قبل است.