صفا و دوستان – اپیزود پنجم

وکالیوم اپیزود پنجاه و سوم
21 خرداد 1400
اعتماد سازی در طراحی معماری
Namana Radio _ Episode 035
25 خرداد 1400

radio keydell : یه عده دوست… این داستان : یاد و فریاد

و خروش گريه ام ناشاد
از دورن خسته ي سوزان
مي كنم فرياد ، اي فرياد ! ي فرياد

خانه ام آتش گرفته ست ، آتشي بي رحمس
همچنان مي سوزد اين آتش

نوشته ی شهراد محمودی / ساز زمینه : دلآرا – مهدی پاکنژاد

نشر بدین 🙂

PlayPlay
0