اعتماد سازی در طراحی معماری
Namana Radio _ Episode 036
28 خرداد 1400
کی دل : تصویر – picture
31 خرداد 1400

و خروش گريه ام ناشاد
از دورن خسته ي سوزان
مي كنم فرياد ، اي فرياد ! ي فرياد

خانه ام آتش گرفته ست ، آتشي بي رحمس
همچنان مي سوزد اين آتش…

نوشته ی شهراد محمودی / ساز موسیقی زمینه : دلآرا – مهدی پاکنژاد

نشر بدین 🙂

PlayPlay