صفا و دوستان – اپیزود چهارم (پرواز اوکراین)

صفا و دوستان – اپیزود سوم
3 دی 1399
منفی چهارم – بآد
5 دی 1399

radio keydell : یه عده دوست… این داستان : گوشه چشمی به پرواز اوکراین گل های زیر موشک له شده

من/شهراد/مارال/نرگس/عرفان/شبنم/امیر/هلیا

نشر بدین 🙂

0