tpod

در این قسمت دو روایت به هم متصل از دوقتل رو شاهدیم و از تاثیر بی عدالتی سیستم قضایی در زندگی افراد مطلع می شویم، روان پریشی نقش اصلی داستان و نقش مهم فرهنگ عمومی نسبت به اتهام قتل توسط یک خانم همجنسگرا نیز از نکات مهم این اپیزود است.