parallax background
 
از اول اينجوري نبود. راديو رو توي جمع گوش مي كردن. همه دوره هم جمع مي شدن، يك زن چاي ميذاشت، يه مرد راديو رو روشن مي كرد، و بچه ها آروم مي نشستن. اما رفته رفته همه چيز عوض شد. بچه ها يكي يكي رفتن. يك زن قهر كرد و يك مرد تنها موند. حالا يه مرد بود كه چاي ميذاشت. يه مرد بود كه راديو رو روشن مي كرد و گوش مي داد. رادیو حالشو درك مي كرد. خيلي آروم و كم صدا، گاهي براش آهنگ ميذاشت و گاهی شعر مي خوند. ميگن راديو همدم آدماي تنهاست. درست مثل چای.

دوتامیم

 • چوچای

  اپیزود 1 - می خوانمت ز حفظ، می نوشمت چوچای
  avatar 1 1 چوچای
 • چوچای

  اپیزود 2 - می خوانمت ز حفظ، می نوشمت چوچای
  photo 2017 10 26 14 18 58 2 چوچای
 • چوچای

  اپیزود 3 - می خوانمت ز حفظ، می نوشمت چوچای
  photo 2017 10 26 14 18 51 1 چوچای
 • چوچای

  اپیزود 4 - می خوانمت ز حفظ، می نوشمت چوچای
  photo 2017 10 26 14 18 42 1 چوچای
 • چوچای

  اپیزود 5 - می خوانمت ز حفظ، می نوشمت چوچای
  photo 2017 10 26 14 18 32 1 چوچای
 • چوچای

  اپیزود 6- این قسمت با احترام تقدیم می شود به مردم داغدار کرمانشاه
  photo 2017 11 21 10 36 56 چوچای