29 اسفند 1399

کی دل : زهر – poison ( & باربد)

چطور باید وقتی لالی ، فریاد بزنی!؟
28 اسفند 1399

کی دل : آرزو – desire

اگه آرزوی چیزیو داری ... حتما ... حتما استعدادشم درونت خوابیده بیدارش کن با یه ترانه قدیمی و آروم و...کمی نوازش :)
30 بهمن 1399

صفا و دوستان : صفا – peace

صفا...
30 دی 1399

کی دل : در احوال انتظار بهار – in the mood of spring

با دنبال کردن صفحات مجازیمون […]