اپیزود سوم : دوست با وفای من ( بخش اول – انتخاب سگ )