سرطان جن فصل دوم
9 فروردین 1400
دلبر
12 فروردین 1400

اپیزود سی و پنجم

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند