tpod

قسمت صفر: شهر راز

اگر هرکس توی مغزش یک والت دیزنی برای کودکی اش داشته باشد، والت دیزنی من پیاده روهای ماجرادار شیراز است.