کی دل : ( اَلَکی - fake ) 2

چیزی نمیخوام
گرچه از اولم چیزی نمیخواستم واقعا
علامت سوال بودم

فقط احساس کردم یه جاهایی خودمو پیدا کردم

  • با اینکه گفتن و نگفتنش فرقی نمیکنه ولی بازم قضاوت آزاد