اپیزود پنجم : دوست باوفای من (بخش سوم : تغذیه توله‌ها)