tpod

معنی عشق رو فهمیدن زندگی رو از این رو به اون رو می کنه