بازار سرمایه ، بیت کوین آموزش توسط فرهاد مقدم سلیمی – قسمت بیستم و دوم