اپیزود چهارم : دوست با وفای من ( بخش دوم : واکسیناسیون سگ ها )