قسمت 19

۱۳ آبان , ۱۳۹۴
1099534261104597746_1742185181

پستچی قسمت ۱۹

زدم بیرون! انگار از همه دنیا زدم بیرون!ازکنار گورستانی گذشتم که آنجا باهم وضو گرفته بودیم.شیرآب، همان بود.چقدر طول میکشد که یک دختر بیست و یکساله؛ […]