قسمت 16

۱۱ آبان , ۱۳۹۴
1099534261104597746_1742185181

پستچی قسمت ۱۶

وقتی به اتاق برگشتیم، حس کردم پدرم سریع صورتش را پاک کرد.چشمانش قرمز بود.یعنی گریه کرده بود؟من نمیخواستم خطبه ی عقد من،زیر نم نم باران اشک […]