قسمت چهاردهم

۹ آبان , ۱۳۹۴
1099534261104597746_1742185181

پستچی قسمت ۱۴

مادرم گفت:بهتری؟ فقط نگاهش کردم.همیشه زیبا بود.آنقدر که همیشه فقط دلم میخواست نگاهش کنم. به خاطر من آمده بود؟آن هم در خانه ای که قسم خورده […]