قسمت سیزدهم

۸ آبان , ۱۳۹۴
1099534261104597746_1742185181

پستچی قسمت ۱۳

چند قسمت دیگر طول میکشد؟ مثل این است که بپرسیم زندگی شما، چقدر دیگرطول میکشد!نمیدانم.از آن صبح زودی که رفت،دیگر نمیدانم چقدر طول کشیده است.مگر آدم […]