قسمت 17

۱۲ آبان , ۱۳۹۴

پستچی قسمت ۱۷

هیچ جاده ای در زندگی بن بست نیست.اگر باور نمیکنی، چند قدم جلوتر برو.جاده دیگری باز میشود.تا وقتی نشسته باشیم، همه جا بن بست است!من عادت […]