قسمت پانزدهم

۱۰ آبان , ۱۳۹۴

پستچی قسمت ۱۵

منتظر تماسم باش! بیشتر از این نمیتوانست حرف بزند یاشاید نمیخواست !همان اندازه هم که حرف زده بود، یعنی صابون همه چیز را به تنش مالیده […]